State Common Entrance Test Cell

satyamev-jayate-logo

महाराष्ट्र शासन

सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाबद्दल

government-of-maharashtra-logo
0
विभागांची संख्या
0
CET ची संख्या
0
अभ्यासक्रमांची संख्या
0 +
संस्थांची संख्या

CET CELL बद्दल

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्काचे नियमन) अधिनियम, 2015 च्या कलम 10 नुसार राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाची स्थापना केली आहे. CET सेल भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विविध प्रवेश परीक्षा घेते.

अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, फार्मसी, कृषी, कायदा, वैद्यकीय, आयुष आणि ललित कला यासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करणे हा त्याचा प्राथमिक उद्देश आहे.

Sr.No Course Name Subject Published Date Download

Sr.No Course Name Subject Published Date Download

Sr.No Course Name Subject Published Date Download

Sr.No Course Name Subject Published Date Download

Sr.No Course Name Subject Published Date Download

Sr.No Course Name Subject Published Date Download

गॅलरी

Sr.No Course Name Subject Published Date Download